باشگاه خبرنگاران -محمدی:‌ نتیجه سیاست خارجی مبتنی بر اعتماد، پشیمانی است/ فضائلی: هیچ معادله راهبردی در خاورمیانه بدون حضور ایران قابل طرح نیست
در برنامه نگاه یک مطرح شد؛
برنامه نگاه یک با حضور کارشناسان مسائل راهبردی و سیاسی برگزار شد.