خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت حبوبات

عدس ریز

عدس ریز

قیمت درجه1: 7,200 تومان 

قیمت درجه 2: 6,500 تومان 

عدس ریز

قیمت درجه1: 7,200 تومان 

قیمت درجه 2: 6,500 تومان 

لپه

لپه

قیمت درجه1:  9,900 تومان 

قیمت درجه 2: 9,000 تومان 

لپه

قیمت درجه1:  9,900 تومان 

قیمت درجه 2: 9,000 تومان 

لوبیا قرمزجگری

لوبیا قرمزجگری

قیمت درجه1: 12,200 تومان 

قیمت درجه 2: 11,000 تومان 

لوبیا قرمزجگری

قیمت درجه1: 12,200 تومان 

قیمت درجه 2: 11,000 تومان 

جو پوست کنده

جو پوست کنده

قیمت درجه 1: 4,600 تومان

قیمت درجه 2: 4,100 تومان

جو پوست کنده

قیمت درجه 1: 4,600 تومان

قیمت درجه 2: 4,100 تومان

نخود و لوبیا

نخود و لوبیا

قیمت درجه 1: 13,500 تومان

قیمت درجه 2: 12,300 تومان

نخود و لوبیا

قیمت درجه 1: 13,500 تومان

قیمت درجه 2: 12,300 تومان

دال عدس

دال عدس

قیمت درجه1: 7,400 تومان 

قیمت درجه 2: 6,400 تومان 

دال عدس

قیمت درجه1: 7,400 تومان 

قیمت درجه 2: 6,400 تومان 

لوبیا چشم بلبلی

لوبیا چشم بلبلی

قیمت درجه1: 17,900 تومان 

قیمت درجه 2: 16,900 تومان 

لوبیا چشم بلبلی

قیمت درجه1: 17,900 تومان 

قیمت درجه 2: 16,900 تومان 

لوبیا چیتی

لوبیا چیتی

قیمت درجه1: 14,900 تومان 

قیمت درجه 2: 13,900 تومان 

لوبیا چیتی

قیمت درجه1: 14,900 تومان 

قیمت درجه 2: 13,900 تومان 

لوبیا سفید

لوبیا سفید

قیمت درجه1: 24,200 تومان 

قیمت درجه 2: 23,000 تومان 

لوبیا سفید

قیمت درجه1: 24,200 تومان 

قیمت درجه 2: 23,000 تومان 

نخود

نخود

قیمت درجه1: 8,900 تومان 

قیمت درجه 2: 7,200 تومان 

نخود

قیمت درجه1: 8,900 تومان 

قیمت درجه 2: 7,200 تومان 

ماش

ماش

قیمت درجه1: 17,500 تومان 

قیمت درجه 2: 16,500 تومان 

ماش

قیمت درجه1: 17,500 تومان 

قیمت درجه 2: 16,500 تومان 

لیمو عمانی

لیمو عمانی

قیمت درجه1 : 47,000 تومان

قیمت درجه 2 : 41,000 تومان 

لیمو عمانی

قیمت درجه1 : 47,000 تومان

قیمت درجه 2 : 41,000 تومان 

سویا

سویا

قیمت درجه 1: 9,500 تومان

قیمت درجه 2: 8,500 تومان

سویا

قیمت درجه 1: 9,500 تومان

قیمت درجه 2: 8,500 تومان

لپه باقلازرد

لپه باقلازرد

قیمت درجه 1: 14,500 تومان

قیمت درجه 2: 12,000 تومان

لپه باقلازرد

قیمت درجه 1: 14,500 تومان

قیمت درجه 2: 12,000 تومان

گندم پوست کنده

گندم پوست کنده

قیمت درجه 1: 3,900 تومان

قیمت درجه 2: 3,400 تومان

گندم پوست کنده

قیمت درجه 1: 3,900 تومان

قیمت درجه 2: 3,400 تومان

لپه باقلاسبز

لپه باقلاسبز

قیمت درجه 1: 27,000 تومان

قیمت درجه 2: 23,000 تومان

لپه باقلاسبز

قیمت درجه 1: 27,000 تومان

قیمت درجه 2: 23,000 تومان

قیمت انواع حبوبات شرکتی و غیرشرکتی براساس نرخ میادین میوه و تره بار جمع آوری شده است.