خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت خرما

چیپس خرما

چیپس خرما

درجه یک: 8,000 تومان 

درجه 2: 7,000 تومان 
چیپس خرما

درجه یک: 8,000 تومان 

درجه 2: 7,000 تومان 
خرما پیارم

خرما پیارم

قیمت درجه یک: 37,000 تومان 
قیمت درجه 2 : 32,000 تومان 
خرما پیارم
قیمت درجه یک: 37,000 تومان 
قیمت درجه 2 : 32,000 تومان 
خرما بیزو

خرما بیزو

قیمت درجه یک : 20,000 تومان 
قیمت درجه 2 : 17,000 تومان 
خرما بیزو
قیمت درجه یک : 20,000 تومان 
قیمت درجه 2 : 17,000 تومان 
خرما آلویی

خرما آلویی

قیمت درجه یک: 18,000 تومان 
قیمت درجه 2 : 15,000 تومان 
خرما آلویی
قیمت درجه یک: 18,000 تومان 
قیمت درجه 2 : 15,000 تومان 
خرما ربی ممتاز

خرما ربی ممتاز

قیمت درجه یک : 19,000 تومان 
قیمت درجه 2: 16,000 تومان 
خرما ربی ممتاز
قیمت درجه یک : 19,000 تومان 
قیمت درجه 2: 16,000 تومان 
خرما دشتستان و کبکاب

خرما دشتستان و کبکاب

قیمت درجه یک: 12,000 تومان 
قیمت درجه 2: 9,000 تومان
خرما دشتستان و کبکاب
قیمت درجه یک: 12,000 تومان 
قیمت درجه 2: 9,000 تومان
خرماخاصویی(شهددار)

خرماخاصویی(شهددار)

قیمت درجه یک: 16,000 تومان 
قیمت درجه 2: 14,000 تومان 
خرماخاصویی(شهددار)
قیمت درجه یک: 16,000 تومان 
قیمت درجه 2: 14,000 تومان 
خرما خاصویی(نیمه خشک)

خرما خاصویی(نیمه خشک)

قیمت درجه یک: 18,000 تومان 
قیمت درجه 2: 15,000 تومان 
خرما خاصویی(نیمه خشک)
قیمت درجه یک: 18,000 تومان 
قیمت درجه 2: 15,000 تومان 
خرماسایر انواع(استعمران، شاهانی، شهابی، فرکانی، دیری،...)

خرماسایر انواع(استعمران، شاهانی، شهابی، فرکانی، دیری،...)

درجه یک: 7,000 تومان

درجه دو: 6,000 تومان
خرماسایر انواع(استعمران، شاهانی، شهابی، فرکانی، دیری،...)

درجه یک: 7,000 تومان

درجه دو: 6,000 تومان
 رطب زرد طلایی( خشتی)

رطب زرد طلایی( خشتی)

قیمت درجه یک: 15000 تومان 
قیمت درجه 2: 12,000 تومان
رطب زرد طلایی( خشتی)
قیمت درجه یک: 15000 تومان 
قیمت درجه 2: 12,000 تومان
خارک پاک شده (بدون خوشه)

خارک پاک شده (بدون خوشه)

قیمت درجه یک : 4,500 تومان
قیمت درجه 2: 3,500 تومان
خارک پاک شده (بدون خوشه)
قیمت درجه یک : 4,500 تومان
قیمت درجه 2: 3,500 تومان
خرما زاهدی

خرما زاهدی

قیمت درجه یک : 13,000 تومان
قیمت درجه 2: 10,000 تومان
خرما زاهدی
قیمت درجه یک : 13,000 تومان
قیمت درجه 2: 10,000 تومان
رطب مضافتی بم( سه رج و دو رج )

رطب مضافتی بم( سه رج و دو رج )

قیمت درجه یک: 19,800 تومان
 
رطب مضافتی بم( سه رج و دو رج )
قیمت درجه یک: 19,800 تومان
 
خرما کبکاب شسته

خرما کبکاب شسته

قیمت هر بسته 700 گرمی

درجه یک: 13,000 تومان
خرما کبکاب شسته

قیمت هر بسته 700 گرمی

درجه یک: 13,000 تومان
خرما کلیته (کارتنی)

خرما کلیته (کارتنی)

قیمت درجه یک: 13,000 تومان
قیمت درجه 2: 10,000 تومان
خرما کلیته (کارتنی)
قیمت درجه یک: 13,000 تومان
قیمت درجه 2: 10,000 تومان
قیمت انواع خرما در میادین میوه و تره بار را در این صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم. جهت مشاهده قیمت محصول مورد نظر؛ فقط کافی است روی آن، کلیک کنید.