انتخاب مرحله
انتخاب گروه
جدول عملکرد
تيم امتياز مسابقات جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
0
3
1
3
2
3
برده باخته نسبت برده باخته نسبت
۱ ایران
۰ ۹ ۸ ۱ ۵ ۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲۶ ۷ 3.71 ۷۹۴ ۷۲۳ 1.10
۲ برزیل
۰ ۹ ۸ ۱ ۴ ۱ ۳ ۰ ۰ ۱ ۲۶ ۱۰ 2.60 ۸۲۹ ۷۲۸ 1.14
۳ ایتالیا
۰ ۸ ۶ ۲ ۳ ۳ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱۹ ۹ 2.11 ۶۸۰ ۶۱۰ 1.11
۴ روسیه
۰ ۹ ۷ ۲ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۲۲ ۱۱ 2.00 ۷۶۴ ۶۹۶ 1.10
۵ فرانسه
۰ ۹ ۶ ۳ ۱ ۵ ۰ ۰ ۲ ۱ ۲۲ ۱۴ 1.57 ۸۴۹ ۷۹۳ 1.07
۶ لهستان
۰ ۹ ۵ ۴ ۱ ۳ ۱ ۰ ۳ ۱ ۲۰ ۱۷ 1.18 ۸۴۳ ۸۳۲ 1.01
۷ آمریکا
۰ ۹ ۵ ۴ ۰ ۵ ۰ ۲ ۱ ۱ ۱۸ ۱۷ 1.06 ۸۱۹ ۷۹۲ 1.03
۸ صربستان
۰ ۹ ۵ ۴ ۰ ۱ ۴ ۰ ۲ ۲ ۲۱ ۲۱ 1.00 ۸۵۳ ۸۵۹ 0.99
۹ آرژانتین
۰ ۹ ۴ ۵ ۲ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱۷ ۱۸ 0.94 ۸۰۸ ۷۹۲ 1.02
۱۰ کانادا
۰ ۹ ۴ ۵ ۲ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱۷ ۱۸ 0.94 ۷۹۰ ۸۰۷ 0.98
۱۱ ژاپن
۰ ۹ ۴ ۵ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۰ ۱۵ ۲۰ 0.75 ۷۹۴ ۷۹۴ 1.00
۱۲ بلغارستان
۰ ۸ ۳ ۵ ۰ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱۳ ۲۰ 0.65 ۷۲۹ ۷۵۷ 0.96
۱۳ استرالیا
۰ ۹ ۱ ۸ ۱ ۰ ۰ ۱ ۳ ۴ ۱۴ ۲۴ 0.58 ۷۹۹ ۸۸۲ 0.91
۱۴ آلمان
۰ ۹ ۲ ۷ ۰ ۰ ۲ ۳ ۲ ۲ ۱۲ ۲۵ 0.48 ۷۹۴ ۸۶۹ 0.91
۱۵ پرتغال
۰ ۹ ۲ ۷ ۱ ۱ ۰ ۵ ۱ ۱ ۹ ۲۲ 0.41 ۶۴۰ ۷۴۵ 0.86
۱۶ چین
۰ ۹ ۱ ۸ ۱ ۰ ۰ ۶ ۱ ۱ ۶ ۲۴ 0.25 ۶۰۸ ۷۱۴ 0.85
جدول مسابقات
تيم تاریخ هفته نتیجه ست پوئن استادیوم وضعیت گزارش
میزبان مهمان یک دو سه چهار پنج
۱ ایران ایتالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 95 - 94 سالن المپیک برگزار شده -
۲ چین آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۹ ۱۱ - ۱۵ 103 - 103 هفت مهر برگزار شده -
۳ صربستان ژاپن ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۱۲ - ۲۵ ۲۶ - ۲۴ ۱۷ - ۲۵ ۰ - ۰ 72 - 99 هفت مهر برگزار شده -
۴ آمریکا برزیل ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 67 - 75 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۵ فرانسه روسیه ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۲ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 95 - 89 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۶ لهستان استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۵ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۴ ۰ - ۰ 99 - 76 هفت مهر برگزار شده -
۷ کانادا بلغارستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۰۱:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۱۹ ۱۷ - ۲۵ ۰ - ۰ 86 - 95 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۸ چین ایران ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۶:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 61 - 75 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۹ آرژانتین پرتغال ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۴۰:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۱ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 59 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۰ ایتالیا آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۲:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۳۰ - ۲۸ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 80 - 72 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۱ برزیل استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۶:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۳۲ - ۳۴ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۱۹ ۲۷ - ۲۹ ۱۵ - ۱۳ 124 - 111 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۱۲ ژاپن روسیه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۸:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ 89 - 98 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۱۳ آمریکا لهستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۹:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۱۷ ۳۲ - ۳۴ ۲۸ - ۲۶ ۲۳ - ۲۵ ۹ - ۱۵ 117 - 117 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۴ صربستان فرانسه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۲۱:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۲ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ 79 - 95 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۱۵ کانادا پرتغال ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۰۱:۴۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۶ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 59 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۶ آرژانتین بلغارستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۰۴:۴۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 60 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۱۷ آلمان ایران ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۲:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۸ - ۳۰ ۲۷ - ۲۹ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 84 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۸ استرالیا آمریکا ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۶:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۷ ۱۶ - ۲۵ ۱۶ - ۲۵ ۰ - ۰ 82 - 96 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۱۹ چین ایتالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۶:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۱۳ - ۲۵ ۲۴ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 58 - 75 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۲۰ ژاپن فرانسه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۸:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۷ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۰ - ۰ 83 - 100 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۲۱ برزیل لهستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۹:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ 97 - 78 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۲۲ روسیه صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۰ - ۲۵ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۱۵ - ۱۰ 86 - 82 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۲۳ بلغارستان پرتغال ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۳:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۶ - ۲۸ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ 95 - 97 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۲۴ آرژانتین کانادا ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ - ۰۲:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۷ - ۲۹ ۲۵ - ۱۶ ۲۴ - ۲۶ ۰ - ۰ 97 - 96 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۲۵ برزیل ایران ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۱:۱۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۶ ۲۱ - ۲۵ ۳۳ - ۳۱ ۱۵ - ۱۰ 117 - 107 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۲۶ فرانسه لهستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۲:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۸ - ۲۶ ۲۵ - ۲۳ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ 102 - 95 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۲۷ ژاپن آرژانتین ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۴:۴۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۱۶ ۳۳ - ۳۱ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 83 - 63 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۲۸ ایتالیا آمریکا ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۵:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۳ ۱۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 88 - 91 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۲۹ چین بلغارستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 76 - 61 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۳۰ روسیه پرتغال ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 61 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۳۱ آلمان صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۰۱:۱۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۰ ۱۶ - ۲۵ ۲۶ - ۲۸ ۲۶ - ۲۴ ۱۵ - ۹ 108 - 106 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۳۲ کانادا استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۰۴:۱۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 58 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۳۳ آرژانتین ایران ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۰:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۲ - ۲۵ ۳۲ - ۳۴ ۰ - ۰ 98 - 104 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۳۴ لهستان بلغارستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۲:۳۰ ۰ ۳ - ۱ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۷ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ - 94 - 94 برگزار شده -
۳۵ ژاپن برزیل ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۴:۱۰ ۰ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ - - 62 - 75 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۳۶ ایتالیا پرتغال ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۵:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۳ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۱ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 44 هفت مهر برگزار شده -
۳۷ چین فرانسه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۶:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۶ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 59 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۳۸ روسیه آمریکا ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 56 هفت مهر برگزار شده -
۳۹ صربستان استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۰۰:۴۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۲ - ۲۵ ۱۴ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۱ ۱۵ - ۹ 101 - 101 هفت مهر برگزار شده -
۴۰ کانادا آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۰۳:۴۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۳ - ۲۵ ۲۹ - ۲۷ ۲۵ - ۱۸ ۲۳ - ۲۵ ۱۵ - ۱۲ 115 - 107 هفت مهر برگزار شده -
۴۱ آرژانتین برزیل ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۰:۴۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۸ - ۲۶ ۲۳ - ۲۵ ۱۲ - ۱۵ 108 - 112 هفت مهر برگزار شده -
۴۲ بلغارستان فرانسه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۲:۳۰ ۰ ۳ - ۲ ۱۸ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۳ ۱۵ - ۱۱ 106 - 105 برگزار شده -
۴۳ ژاپن ایران ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۴:۱۰ ۰ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ - - 62 - 75 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۴۴ پرتغال آمریکا ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۵:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۲۲ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۰ - ۰ 84 - 97 هفت مهر برگزار شده -
۴۵ چین لهستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۵:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۳ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 50 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۴۶ روسیه ایتالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۹ - ۲۷ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 79 - 61 هفت مهر برگزار شده -
۴۷ استرالیا آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۲۱:۴۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۶ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 56 هفت مهر برگزار شده -
۴۸ کانادا صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۰۰:۴۰ ۰ ۲ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۶ - ۲۴ ۲۱ - ۲۵ ۲۸ - ۲۶ ۱۲ - ۱۵ 104 - 115 برگزار شده -
۴۹ روسیه لهستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۱۵:۳۰ ۰ ۳ - ۱ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۹ - 99 - 87 برگزار شده -
۵۰ ژاپن ایتالیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۱۸:۳۰ ۰ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۳ ۱۵ - ۲۵ ۲۷ - ۲۹ ۲۱ - ۲۵ - 88 - 102 برگزار شده -
۵۱ ایران کانادا ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۱۸:۳۰ ۰ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۵ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۱۶ - - 76 - 55 برگزار شده -
۵۲ آمریکا آرژانتین ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۱۹:۳۰ ۰ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۹ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ - 96 - 87 برگزار شده -
۵۳ برزیل صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۲۱:۳۰ ۰ ۲ - ۳ ۲۵ - ۱۷ ۲۲ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۵ ۱۲ - ۱۵ 79 - 82 برگزار شده -
۵۴ بلغارستان استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۲۲:۱۰ ۰ ۳ - ۲ ۲۰ - ۲۵ ۲۹ - ۲۷ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۱۵ - ۱۳ 111 - 111 برگزار شده -
۵۵ فرانسه آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۲۲:۳۰ ۰ ۳ - ۱ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۰ - 99 - 85 برگزار شده -
۵۶ پرتغال چین ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۰۰:۳۰ ۰ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۲۳ - - 75 - 62 برگزار شده -
۵۷ روسیه کانادا ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۵:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 97 - 91 هفت مهر برگزار شده -
۵۸ استرالیا ایتالیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۸:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۳۲ - ۳۰ ۱۸ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۰ - ۰ 83 - 105 هفت مهر برگزار شده -
۵۹ ایران لهستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۰ ۲۱ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۱۵ - ۸ 104 - 95 هفت مهر برگزار شده -
۶۰ برزیل چین ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۹:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 55 هفت مهر برگزار شده -
۶۱ آمریکا آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۹:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ 96 - 86 هفت مهر برگزار شده -
۶۲ بلغارستان ژاپن ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۲۲:۱۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۲۲ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۱۶ ۱۹ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ 107 - 113 هفت مهر برگزار شده -
۶۳ پرتغال صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۲۲:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۲۱ ۱۵ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۳۲ - ۳۰ ۹ - ۱۵ 103 - 116 هفت مهر برگزار شده -
۶۴ فرانسه آرژانتین ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۲۲:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ 80 - 94 هفت مهر برگزار شده -
۶۵ لهستان کانادا ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۵:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۷ ۲۵ - ۲۰ ۲۸ - ۲۶ ۰ - ۰ 103 - 93 سالن المپیک برگزار شده -
۶۶ آرژانتین آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۶:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۹ ۲۳ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۱۵ - ۱۰ 111 - 102 هفت مهر برگزار شده -
۶۷ چین صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۸:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۷ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ 84 - 100 هفت مهر برگزار شده -
۶۸ ژاپن استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۷ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۱۷ - ۱۵ 115 - 102 هفت مهر برگزار شده -
۶۹ ایران روسیه ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۴ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 74 - 66 هفت مهر برگزار شده -
۷۰ فرانسه آمریکا ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۹:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۶ - ۲۸ ۲۵ - ۲۷ ۰ - ۰ 98 - 103 هفت مهر برگزار شده -
۷۱ پرتغال برزیل ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۲۱:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 58 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۷۲ ایتالیا بلغارستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۲۲:۱۰ ۱ ۲ - ۱ ۲۵ - ۱۴ ۲۵ - ۲۰ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 73 - 59 هفت مهر درحال برگزاری -
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.